Skip to main content
Objednat hned Objednat hned

(přeloženo strojově)

1. Přehled ochrany údajů

Obecné informace
Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštívíte tyto webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na těchto webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?
Zpracování údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje naleznete v části “Informace o správci” těchto zásad ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?
Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na tyto webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Některé údaje jsou shromažďovány za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?
Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Za určitých okolností máte rovněž právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V případě dalších dotazů týkajících se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran
Při návštěvě těchto webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především tzv. analytické programy.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

2. Hostování

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Hetzner
Poskytovatelem je Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (dále jen Hetzner).

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hetzner:
https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

Používání společnosti Hetzner je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivějším zobrazení našich webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, provádí se zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky
Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné poznámky a povinné informace

Ochrana údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Při používání těchto webových stránek jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může být zatížen bezpečnostními slabinami. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu
Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách je

Erlebnis Akademie AG
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting
Deutschland
Telefon: +49 9941 9084840
E-mail: info@eak-ag.de

Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uložení
Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedena konkrétnější doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud nezanikne účel jejich zpracování. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nemáme jiné právně přípustné důvody pro uchovávání vašich osobních údajů (např. doby uchovávání podle daňového nebo obchodního práva); v druhém případě dojde k výmazu poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na těchto webových stránkách
Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR, pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie údajů v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí se zpracování údajů provádí rovněž na základě čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. V případě souhlasu s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím ve vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků zařízení) se zpracování údajů provádí rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje potřebné pro plnění smlouvy nebo pro provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Zpracování údajů může být prováděno také na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace o příslušných právních základech v jednotlivých případech jsou uvedeny v následujících odstavcích těchto zásad ochrany osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Johannes Wensauer
Erlebnis Akademie AG
Hafenberg 4
93444 Bad Kötzting
Deutschland
Telefon: +49 9941 9084840
E-mail: datenschutz@eak-ag.de

Poznámka k předávání údajů do USA a dalších třetích zemí
Mimo jiné používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných třetích zemích, které nejsou zabezpečeny podle zákona o ochraně osobních údajů. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje předávány do těchto třetích zemí a tam zpracovávány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny předávat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. tajné služby) mohou vaše údaje zpracovávat, analyzovat a trvale uchovávat na amerických serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů
Řada operací zpracování údajů je možná pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již udělili, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a proti přímému marketingu (čl. 21 GDPR)
POKUD JE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ VAŠE DOTČENÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ NESLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 1 GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉHO MARKETINGU; TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD S TAKOVÝM PŘÍMÝM MARKETINGEM SOUVISÍ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NÁSLEDNĚ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DÁLE POUŽÍVÁNY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 ODST. 2 GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu
V případě porušení GDPR mají subjekty údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení. Právem podat stížnost nejsou dotčeny žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jinému správci, uskuteční se pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Informace, oprava a výmaz
V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V této věci a v dalších otázkách týkajících se osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Pokud zpochybňujete přesnost námi uložených osobních údajů, potřebujeme zpravidla čas na jejich ověření. Po dobu prověřování máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud zpracování vašich osobních údajů bylo/je protiprávní, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.

Pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto jejich výmazu.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS
Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se adresní řádek prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.
Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáváte, nemohou číst třetí strany.

4. Shromažďování údajů na těchto webových stránkách

Soubory cookie
Naše internetové stránky používají tzv. “cookies”. Cookies jsou malé datové balíčky a nezpůsobují žádné škody na vašem koncovém zařízení. Ve vašem zařízení se ukládají buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (permanent cookies). Soubory cookie relace se po ukončení vaší návštěvy automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami neodstraníte nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (tzv. soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Mnohé soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie mohou být použity k analýze chování uživatelů nebo pro reklamní účely.

Soubory cookie, které jsou nezbytné k provedení procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které jste si vyžádali (např. pro funkci nákupního košíku), nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu) (nezbytné soubory cookie), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není uveden jiný právní základ. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání nezbytných souborů cookie za účelem technicky bezchybného a optimalizovaného poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním souborů cookie a srovnatelných rozpoznávacích technologií, zpracování se provádí výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a povolili cookies pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání cookies pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace souborů cookie může být funkčnost těchto webových stránek omezena.

Které soubory cookie a služby jsou na těchto webových stránkách používány, najdete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

CCM19
Naše webové stránky používají CCM19 k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k jejich zdokumentování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Poskytovatelem této technologie je společnost Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Bonn (dále jen “CCM19”).

Při vstupu na naše webové stránky je navázáno spojení se servery CCM19 za účelem získání vašeho souhlasu a dalších prohlášení týkajících se používání souborů cookie. CCM19 pak uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby bylo možné k vám přiřadit udělené souhlasy nebo jejich odvolání. Takto shromážděné údaje se uchovávají, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, dokud sami nevymažete soubor cookie společnosti CCM19 nebo dokud nezmizí účel uchovávání údajů. Povinné zákonné povinnosti uchovávání údajů zůstávají nedotčeny.

CCM19 se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c GDPR.

Zpracování objednávek
Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Kontaktní formulář
Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které v něm uvedete, uloženy u nás za účelem zpracování dotazu a v případě následných dotazů. Tyto údaje nebudeme předávat dále bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš dotaz souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný pro provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), pokud jste o něj požádali; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám poskytnete v kontaktním formuláři, budeme uchovávat, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezmizí účel jejich uložení (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Sociální média

Facebook
Na těchto webových stránkách jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociální sítě Facebook naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Facebook. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko “To se mi líbí” na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete obsah této webové stránky propojit se svým profilem na Facebooku. To umožňuje společnosti Facebook spojit vaši návštěvu této webové stránky s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Facebook. Další informace o této problematice naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud byl získán souhlas, je výše uvedená služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejširší viditelnosti v sociálních médiích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení údajů v produktech Facebooku odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU.

Podrobnosti naleznete zde:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 and
https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram
Na těchto webových stránkách jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce jsou
nabízí společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Když je prvek sociální sítě aktivní, je mezi vaším zařízením a serverem Instagram navázáno přímé spojení. Instagram tak získává informace o vaší návštěvě těchto webových stránek.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, můžete obsah této webové stránky propojit se svým profilem na Instagramu kliknutím na tlačítko Instagram. To umožní společnosti Instagram spojit vaši návštěvu těchto webových stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že jako poskytovatel stránek nemáme žádnou povědomost o obsahu přenášených údajů ani o jejich použití společností Instagram.

Pokud byl získán souhlas, je používání výše uvedené služby založeno na. Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud souhlas nebyl získán, je služba využívána na základě našeho oprávněného zájmu na co nejširší viditelnosti v sociálních médiích.
Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány na Facebook nebo Instagram, neseme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společnou odpovědnost za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook nebo Instagram. Zpracování prováděné společností Facebook nebo Instagram po předání není součástí společné odpovědnosti. Společné povinnosti, které nám přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Znění dohody naleznete na adrese https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za implementaci nástroje na našich webových stránkách, která je bezpečná z hlediska ochrany osobních údajů. Za bezpečnost údajů v produktech Facebook nebo Instagram odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook nebo Instagram můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek (SCC) Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 and
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Tag Manager
Používáme Google Tag Manager. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který nám umožňuje integrovat sledovací nebo statistické nástroje a další technologie na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné soubory cookie a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Používá se pouze ke správě a zobrazení nástrojů, které jsou jeho prostřednictvím integrovány. Google Tag Manager však zaznamenává vaši IP adresu, která může být rovněž předána mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Google Tag Manager je používán na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na rychlé a nekomplikované integraci a správě různých nástrojů na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics
Tyto webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland
Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Služba Google Analytics umožňuje provozovateli webových stránek analyzovat chování návštěvníků webových stránek. Provozovatel webových stránek přitom získává různé údaje o používání, jako jsou zobrazení stránek, délka návštěvy, používané operační systémy a původ uživatele. Tyto údaje jsou přiřazeny ke koncovému zařízení uživatele. Nejsou přiřazena k ID uživatele.

Pomocí služby Google Analytics můžeme mimo jiné také zaznamenávat pohyby myší a rolování a kliknutí. Služba Google Analytics také používá různé přístupy modelování k doplnění zaznamenaných datových záznamů a k analýze dat využívá technologie strojového učení.

Služba Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo otisk zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání těchto webových stránek jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Používání této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU.

Podrobnosti naleznete zde:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Zásuvný modul prohlížeče
Shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji pomocí služby Google Analytics naleznete v dokumentu Google Data.
Prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování objednávek
Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek a při používání služby Google Analytics plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů na ochranu osobních údajů.

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)
Tyto webové stránky používají k měření konverzí pixel pro akce návštěvníků od společnosti Facebook/Meta. Poskytovatelem této služby je společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle společnosti Facebook jsou však shromážděné údaje předávány také do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků stránek poté, co byli kliknutím na reklamu na Facebooku přesměrováni na webové stránky poskytovatele. To umožňuje vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní; nemůžeme vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook, aby bylo možné spojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku ( https://www.facebook.com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na stránky Facebooku i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel webových stránek ovlivnit.

Využití této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, jsme my a společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovědné za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich předávání společnosti Facebook. Zpracování prováděné společností Facebook po předání není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které nám společně přísluší, byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text dohody naleznete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podle této dohody odpovídáme za poskytnutí informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebooku a za bezpečnou implementaci nástroje na našich webových stránkách v souladu se zákonem o ochraně údajů. Za zabezpečení údajů v produktech společnosti Facebook odpovídá společnost Facebook. Práva subjektů údajů (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook můžete uplatnit přímo u společnosti Facebook. Pokud uplatníte svá práva subjektu údajů u nás, jsme povinni je předat společnosti Facebook.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU. Podrobnosti naleznete zde:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Další informace o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Funkci remarketingu “Custom Audiences” můžete také deaktivovat v nastavení reklam na adrese https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu založenou na používání Facebooku deaktivovat na webových stránkách Evropské aliance pro interaktivní digitální reklamu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Zpravodaj

Údaje o zpravodaji
Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, požadujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme, nebo pouze na základě dobrovolnosti. Ke zpracování newsletteru využíváme níže popsané poskytovatele služeb zasílání newsletteru.

Rapidmail
Tyto webové stránky používají k zasílání newsletterů službu Rapidmail. Poskytovatelem je společnost rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg i.Br., Německo.

Rapidmail je služba, kterou lze mimo jiné využít k organizaci a analýze zasílání newsletterů. Údaje, které zadáte za účelem přihlášení k odběru newsletteru, jsou uloženy na serverech společnosti Rapidmail v Německu.
Servery v Německu.

Analýza údajů prováděná společností Rapidmail
Za účelem analýzy obsahují e-maily zasílané pomocí služby Rapidmail takzvaný “tracking pixel”, který se po otevření e-mailu připojí k serverům Rapidmail. Tímto způsobem lze zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena.

Pomocí služby Rapidmail můžeme také zjistit, zda a na které odkazy ve zprávě s newsletterem bylo kliknuto. Všechny odkazy v e-mailu jsou tzv. sledovací odkazy, které lze použít k počítání kliknutí. Pokud si nepřejete, aby vás služba Rapidmail analyzovala, musíte se z odběru newsletteru odhlásit. Za tímto účelem uvádíme v každé zprávě s newsletterem příslušný odkaz.

Další informace o analytických funkcích služby Rapidmail naleznete na následujícím odkazu:
https://de.rapidmail.wiki/kategorien/statistiken/.

Právní základ
Zpracování údajů je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena.

Doba uložení
Údaje, které nám poskytnete za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uchovávány do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z distribučního seznamu vymazány. Údaje, které uchováváme pro jiné účely, zůstávají tímto nedotčeny.

Po odhlášení z distribučního seznamu newsletteru může být vaše e-mailová adresa námi nebo poskytovatelem služeb zasílání newsletteru uložena na černé listině, pokud je to nutné k zabránění budoucího zasílání. Údaje z černé listiny budou použity pouze pro tento účel a nebudou sloučeny s jinými údaji. Slouží to jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu na dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Ukládání na černou listinu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud váš zájem převáží nad naším oprávněným zájmem.

Další informace naleznete v informacích o zabezpečení údajů společnosti Rapidmail na adrese https://www.rapidmail.de/datensicherheit.

Zpracování objednávek
Pro využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů (DPA). Jedná se o smlouvu předepsanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zaručuje, že zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

8. Zásuvné moduly a nástroje

Adobe Fonts
Tyto webové stránky používají webová písma od společnosti Adobe pro standardizované zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je společnost Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Při přístupu na tyto webové stránky načte váš prohlížeč požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby se na vašem zařízení správně zobrazovala. Přitom váš prohlížeč navazuje spojení se servery společnosti Adobe v USA. Společnost Adobe se tak dozví, že tyto webové stránky byly navštíveny prostřednictvím vaší IP adresy. Podle společnosti Adobe se při poskytování písem neukládají žádné soubory cookie.

Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na jednotné prezentaci písma na svých webových stránkách. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 TTDSG, pokud souhlas zahrnuje ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Předávání údajů do USA probíhá na základě standardních smluvních doložek Komise EU.

Podrobnosti naleznete zde:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Další informace o písmech Adobe najdete na adrese:
https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe najdete na adrese:
https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

9. Vlastní služby

Nakládání s údaji žadatelů
Nabízíme vám možnost podat u nás žádost (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás informujeme o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu podávání žádosti. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno přísně důvěrně.

Rozsah a účel shromažďování údajů
Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. kontaktní a komunikační údaje, dokumenty k žádosti, poznámky pořízené během pohovorů atd.) v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí o vzniku pracovního poměru. Právním základem pro to je § 26 BDSG podle německého práva (vznik pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecný vznik smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám, které se podílejí na zpracování vaší žádosti.

V případě úspěšné žádosti budou vámi poskytnuté údaje uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

Doba uchovávání údajů
Pokud vám nebudeme moci učinit nabídku zaměstnání, odmítnete nabídku zaměstnání nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo uchovávat vámi poskytnuté údaje na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu žádosti (odmítnutí nebo stažení žádosti).

Poté budou údaje vymazány a fyzické dokumenty žádosti zničeny. Uchovávání slouží zejména jako důkazní materiál v případě právního sporu. Pokud je zřejmé, že údaje budou potřebné i po uplynutí šestiměsíční lhůty (např. z důvodu hrozícího nebo probíhajícího právního sporu), budou údaje vymazány až poté, co pomine účel jejich dalšího uchovávání.

K delšímu uložení může dojít také v případě, že jste k tomu dali souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) nebo pokud vymazání brání zákonné povinnosti uchovávání údajů.

Zařazení do skupiny uchazečů
Pokud vám neudělíme pracovní nabídku, můžete mít možnost zařadit se do našeho seznamu uchazečů. Pokud budete přijati, budou všechny dokumenty a údaje z vaší žádosti převedeny do seznamu uchazečů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných pracovních míst.

Zařazení do skupiny uchazečů probíhá výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělení souhlasu je dobrovolné a nesouvisí s probíhajícím výběrovým řízením. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat. V takovém případě budou údaje ze souboru žadatelů neodvolatelně vymazány, pokud pro jejich uchování neexistují žádné právní důvody.

Údaje ze souboru žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději do dvou let od udělení souhlasu.

10. Další externí poskytovatelé služeb

Online vstupenky přes Convious
Na tyto webové stránky jsme integrovali komponenty společnosti Convious. Convious je poskytovatel elektronického obchodu, který zajišťuje prodej vstupenek a platby. Tyto komponenty se aktivují při použití funkce pro nákup vstupenek. V důsledku toho jsou poskytovateli předávány osobní údaje. Může se jednat zejména o údaje specifické pro zařízení a informace shromážděné webovými stránkami. Údaje jsou předávány a zpracovávány v souladu se smlouvou o ochraně osobních údajů, která je k dispozici na adrese https://www.convious.com/data-processing-agreement/.

Provozní společností společnosti Convious je KWYCK B.V., Van Diemenstraat 164a, 1013 CN Amsterdam, Nizozemsko.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Convious jsou uvedeny ve směrnicích o ochraně údajů zveřejněných společností Convious, které jsou k dispozici na adrese https://www.convious.com/privacy-policy.

WPML
Rozsah zpracování osobních údajů
Používáme WPML od společnosti OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hongkong (dále jen: WPML). WPML je vícejazyčný plugin pro WordPress. WPML používáme k zobrazení našich webových stránek v různých jazycích. Když navštívíte naše webové stránky, WPML uloží do vašeho koncového zařízení soubor cookie, aby uložil vámi zvolené jazykové nastavení. To umožňuje ukládat a analyzovat osobní údaje, zejména aktivitu uživatele (zejména které stránky byly navštíveny a na které prvky bylo kliknuto) a také informace o zařízení a prohlížeči (zejména IP adresu a operační systém).

Další informace o shromažďování a ukládání údajů společností WPML naleznete zde:
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance

Účel zpracování osobních údajů
Účelem používání WPML je možnost zobrazovat naše webové stránky ve více jazycích.

Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v oslovování návštěvníků našich webových stránek v jejich rodném jazyce.

Doba uložení
WPML ukládá soubory cookie na vašem koncovém zařízení. Informace o délce ukládání souborů cookie naleznete na adrese
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance.

Námitky a možnosti odstranění
Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů společností WPML můžete zabránit tím, že zabráníte ukládání souborů cookie třetích stran ve svém počítači, použijete funkci “Nesledovat” v podporujícím prohlížeči, deaktivujete spouštění kódu skriptu ve svém prohlížeči nebo si do prohlížeče nainstalujete blokátor skriptů, jako je NoScript (www.noscript.net) nebo Ghostery (www.ghostery.com).

Další informace o možnostech námitek a odstranění v souvislosti s WPML naleznete na adrese
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance.